Hướng dẫn tham gia

HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI

Tầng 6, Tòa nhà Văn phòng, số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Điện thoại: (844) 37959771          Fax: (844) 37959771

Email: vphnew@hnew.org.vn; Website: www.hnew.org.vn

 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI

Hiệp hội nữ Doanh nh%C