Lịch sử hình thành và phát triển

Logo-HNEW- En & Vn (moi nhat nam 2015 da sua ten TA) [5206]

I- Lịch sử hình thành

Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp/phi chính phủ thành lập năm 2008 trên cơ sở sáp nhập Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp Hà Nội và Mạng lưới Nữ Doanh nhân Hà Nội, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng của các Nữ Doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân riêng và Điều lệ của Hiệp hội đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt. Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự quản lý Nhà nước của các Sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

V���i hàng trăm Hội viên tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội đang nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ trong việc xây dựng một Hà Nội và Việt Nam giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

II- Nhiệm vụ và mục tiêu

  • Tập hợp và đoàn kết các Nữ Doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng chia sẻ, liên kết và phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của Hội viên; hướng tới mục tiêu Hạnh phúc, được Tôn trọng và Thành đạt của các Nữ Doanh nhân; xây dựng Hiệp hội thực sự trở thành Ngôi nhà chung của Nữ Doanh nhân Thủ đô;
  • Góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, tăng cư���ng tính liên kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau;
  • Động viên Hội viên cùng nỗ lực phát tri�������n sản xuất, kinh doanh cũng như nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý và phát triển. Qua đó, góp phần kh���ng định vai trò của Nữ Doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội.

III- Phương châm hoạt động

HNEW hoạt động theo phương châm: Hướng tới 3C

  1. Với HNEW và toàn thể hội viên: CÁ NHÂN – CÔNG VIỆC – CỘNG ĐỒNG
  2. Với Ban chấp hành: CHÂN THÀNH – CỞI MỞ – CAM KẾT

IV- Lợi ích khi tham gia Hiệp hội

HNEW được hình thành trên cơ sở hội nhập để phát triển, là nơi hội ngộ của cộng đồng doanh nhân nữ, nơi g���p gỡ, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, chia sẻ kỹ n����ng sống; là môi trường thuận lợi để các Chị khẳng định vai trò và hình ảnh của mình với

Các nữ doanh nhân HNEW ý thức rất rõ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nhân không nên hoạt động độc lập mà phải liên kết với nhau đ��� t���o thành sức mạnh cộng đồng doanh nhân. Do đó, việc đứng trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiêp hội nữ doanh nhân Hà Nội là điều cần thiết. Bởi ngoài việc chia sẻ kinh nghiệp, giao lưu học tập, chị em nữ doanh nhân còn được tổ chức của mình trợ giúp, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp. Đồng thời , việc gắn kết và chia sẻ một hệ giá trị chung về văn hoá doanh nhân và thực hiện sức mạnh đoàn kết trong tổ chức chắc chắn sẽ cải thiện vị trí của các Nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân Việt nam cũng như trong cộng đồng doanh nhân thế giới.

Tự tin với truyền thống của người phụ nữ Hà thành: Thanh lịch- Đảm đang, chị em nữ doanh nhân Hà Nội đang dần khẳng định vị thế năng động của mình trong quá trình hội nhập qu���c tế và tạo bản sắc văn hoá riêng cho cộng đồng nữ doanh nhân Hà thành hôm nay.