Tháng 9, 2014 BẢN TIN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

SỐ VĂN BẢN

NỘI DUNG

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
109/2014/TT-BTC

 

 

110/2014/TT-BTC

1517/QĐ-TTg

 

122/2014/TT-BTC

 

 

 

128/2014/TT-BTC

126/2014/TT-BTC

4005/TCT-CS

 

3997/TCT-DNL

 

131/2014/TT-BTC

 

 

136/2014/TT-BTC

91/2014/NĐ-CP

 

Thông tư 109/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/08/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tư 110/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/08/2014 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/08/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thông tư 122/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/08/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/08/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Công văn 4005/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2014 về chính sách thuế.

Công văn 3997/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 16/09/2014 về chính sách thuế.

Thông tư 131/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/09/2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

 

Thông tư 136/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính.

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
 

118/2014/TT-BTC

127/2014/TT-BTC

 

 

88/2014/NĐ-CP

 

1339/QĐ-BKHĐT

.

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21/08/2014 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Thông tư 127/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/09/2014 về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Quyết định 1339/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
27/2014/TT-BCT

 

 

2279/QĐ-BKHCN

 

 

 

11067/TCHQ-TXNK

Thông tư 27/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 04/09/2014 quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quyết định 2279/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/08/2014 về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Công văn 11067/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 11/09/2014 về việc sửa đổi Công văn 10671/TCHQ-TXNK.

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – TÍN DỤNG
123/2014/TT-BTC

 

 

24/2014/TT-NHNN

 

 

25/2014/TT-NHNN

 

126/2014/TT-BTC

 

 

27/2014/TT-NHNN

 

28/2014/TT-NHNN

 

 

71/QĐ-HĐQ

Thông tư 123/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/08/2014 về việc hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Thông tư 24/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Thông tư 25/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/09/2014 về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/08/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư 27/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư 28/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2009/TT-NHNN quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ.

Quyết định 71/QĐ-HĐQLcủa Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn Ngân hàng thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC

 

 

51/2014/TT-BTNMT

 

 

 

Thông tư liên tịch 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thông tư 51/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 05/09/2014 quy định Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
31/2014/QĐ-UBND

 

 

 

3575/CT-BGDĐT

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
71/2014/QĐ-UBND

 

 

42/2014/TT-BTNMT

 

 

4640/QĐ-UBND

 

 

 

 

71/2014/QĐ-UBND

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/07/2014 về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Quyết định 4640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 09/09/2014 về việc điều chỉnh điểm a) khoản 1 Điều 2 Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 26/04/2014 về việc duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Cầu Giấy.

Quyết định 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 15/09/2014 về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

XÂY DỰNG
12/2014/TT-BXD

 

 

72/2014/QĐ-UBND

 

 

15/2014/TT-BXD

Thông tư 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/08/2014 về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

Quyết định 72/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 17/09/2014 ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tư 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/09/2014 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

THƯƠNG MẠI
83/2014/NĐ-CP

112/2014/TT-BTC

 

 

30/CT-TTg

 

 

33/2014/TT-BGDĐT

Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Thông tư 112/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/08/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

Y TẾ-SỨC KHỎE
30/2014/TT-BYT

 

 

31/2014/TT-BYT

 

29/CT-TTg

Thông tư 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/08/2014 quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Thông tư 31/2014/TT-BYT quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc.

Chỉ thị 29/CT-TTg về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014- 2015

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
30/2014/TT-BGDĐT

31/2014/TT-BGDĐT

 

 

32/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/08/2014 về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

HÀNH CHÍNH
22/2014/CT-UBND

 

 

 

4587/QĐ-UBND

Chỉ thị 22/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/09/2014 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 4587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/09/2014 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
2022/QĐ-BTP

 

4069/QĐ-UBND

 

 

1817/QĐ-NHNN

 

4703/QĐ-UBND

 

 

4702/QĐ-UBND

 

 

1593/QĐ-TTg

 

 

1278/QĐ-BTTTT

 

 

 

03/2014/TTLT-TTCP-BNV

 

 

4488/QĐ-UBND

 

2680/QĐ-TCHQ

 

 

2338/QĐ-BTC

 

 

2328/QĐ-BTC

 

Quyết định 2022/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/09/2014 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Quyết định 4069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/08/2014 về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Quyết định 1817/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 10/09/2014 về việc phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 4703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/09/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển lưới điện Thành phố Hà Nội.

Quyết định 4702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/09/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Thành phố Hà Nội.

Quyết định 1593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/09/2014 về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định 1278/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 09/09/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ ngày 08/09/2014 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định 4488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 28/08/2014 về việc đổi tên, kiện toàn nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tiếp công dân.

Quyết định 2680/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 15/09/2014 về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định 2338/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/09/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Quyết định 2328/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/09/2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
28/2014/TT-BNNPTNT

 

 

 

26/2014/TT-BCT

 

28/2014/TT-BNNPTNT

 

 

 

29/2014/TT-BNNPTNT

 

 

 

30/2014/TT-BNNPTNT

 

 

 

35/2014/TT-BGTVT

 

 

35/2014/TT-BGTVT

 

 

85/2014/NĐ-CP

Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/09/2014 về việc ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Thông tư 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/08/2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 04/09/2014 về việc ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Thông tư 29/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/04/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 05/09/2014 về việc ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Thông tư 35/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19/08/2014 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Thông tư 35/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19/08/2014 về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Nghị định 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/09/2014 về việc quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ
84/2014/NĐ-CP

 

 

04/2014/TT-TTCP

Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thông tư 04/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 18/09/2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
07/2014/TT-BNV Thông tư 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 29/08/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ và Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP – PHỤ CẤP

23/2014/TT-BLĐTBXH

944/QĐ-BHXH

999/QĐ-BHXH

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 29/08/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

Quyết định 944/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 16/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013.

Quyết định 999/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

XÂY DỰNG
11/2014/TT-BXD

 

 

 

4695/QĐ-UBND

Thông tư 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/08/2014 về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Quyết định 4695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/09/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm và phường Yên Hòa, phường Trung Hòa

– quận Cầu Giấy – Hà Nội.

GIAO THÔNG
86/2014/NĐ-CP

 

 

38/2014/TT-BGTVT

Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thông tư 38/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 05/09/2014 quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
1235/QĐ-BTTTT

 

 

 

73/2014/QĐ-UBND

Quyết định 1235/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 04/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

NGOẠI GIAO
67/NQ-CP Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2014 về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.
KINH TẾ – XÃ HỘI
 

24/2014/TT-BLĐTBXH

 

 

 

4832/QĐ-UBND

 

 

74/NQ-CP

 

 

 

05/2014/TT-BKHĐT

Thông tư 24/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 06/09/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/09/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Quyết định 4832/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lãi xuất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội để sản xuất kinh doanh năm 2014.

Nghị quyết Nghị quyết 74/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014

Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

CÔNG NGHIỆP
28/2014/TT-BCT

 

8474/QĐ-BCT

 

8438/QĐ-BCT

 

 

28/2014/TT-BCT

 

30/2014/TT-BCT

Thông tư 28/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15/09/2014 về việc quy định Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

Quyết định 8474/QĐ-BCT quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Quyết định 8438/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Thông tư 28/2014/TT-BCT về việc quy định Quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

Thông tư 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
87/2014/NĐ-CP Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
1722/QĐ-TTg

 

89/2014/NĐ-CP

 

74/NQ-CP

Quyết định 1722/QĐ-TTg về ngày Âm nhạc Việt Nam.

 

Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

 

Xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi nếu Quý khách hàng cần thêm chi tiết về các văn bản nói trên

DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA EDCON:

Tư vấn pháp lý;

Tư vấn thành lập doanh nghiệp: công ty liên doanh; 100% vốn đầu tư nước ngoài;

Thủ tục đăng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Thành lập văn phòng đại diện;

Lập dự án nghiên cứu khả thi của;

Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh và chuẩn bị đầu tư, đại diện pháp lý

Lập báo cáo nghiên cứu thị trường;

Phân tích cơ hội đầu tư; tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn chính sách, vận động quan hệ;

Đất đai, sổ đỏ;

Di chúc thừa kế; hôn nhân gia đình;