THÔNG BÁO: NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.

 

Ngày 28/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn phòng Hnew kính gửi tới các chị hội viên nội dung Nghị định 108/2015/NĐ-CP nêu trên để các chị nắm bắt được đầy đủ nội dung chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này.

Trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế nếu phát sinh vướng mắc, các chị có thể phản hồi về cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trên địa bàn hoặc Cục Thuế TP Hà Nội để xem xét, hướng dẫn.